Letné osvieženie s ľadovými čajmi Cold Brew.

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „Podmienky“)

vydané spoločnosťou LEROS, s.r.o. IČO: 614 65 810, so sídlom U Národní galerie 470, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 00, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 29300 (ďalej len „predávajúci“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatvorení kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) na byliny, bylinné produkty, bylinné liečivé čaje a iné čaje, čajové zmesi, šťavy a sirupy, kozmetické produkty, kávu, veterinárne bylinné zmesi, med a iné produkty vyrábané a distribuované predávajúcim (ďalej spoločne iba „tovar“) medzi predávajúcim a fyzickou osobou – spotrebiteľom (ďalej len „zákazník“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na adrese www.leros.cz/sk (ďalej len „webová stránka“).

1.2. Ustanovenia odlišné od Podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

 

II. Užívateľský účet

2.1. Zákazník môže objednávať tovar po registrácii na webových stránkach. Tá spočíva vo vyplnení registračného formulára, ktorý obsahuje predovšetkým tieto údaje:   

  • meno a priezvisko zákazníka
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • bydlisko, príp. doručovacia adresa

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Zákazník môže svoje údaje vyplnené do registračného formuláru uložiť a vytvoriť si tak svoj trvalý zákaznícky účet, ktorý môže využívať napr. k zisťovaniu stavu objednávky alebo ďalším objednávkam. Zákazník po prihlásení do svojho účtu nemusí znovu vypĺňať svoje údaje. Prihlásenie do zákazníckeho účtu je chránené prístupovými údajmi tvorenými kombináciou e-mailu a hesla, ktoré si zákazník zvolí.

2.4. Ak si zákazník nechce vytvoriť trvalý zákaznícky účet, môže nakúpiť prostredníctvom využitia jednorazového vyplnenia osobných údajov.

 

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci zverejňuje na webovej stránke aktuálnu ponuku tovaru, ktorý si môže zákazník zakúpiť a nechať doručiť.

3.2. Celková prezentácia tovaru umiestnená na webovej stránke má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občanského zákoníku sa nepoužije.

3.3. Webová stránka obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Náklady spojené s balením tovaru predávajúci neúčtuje. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené na webovej stránke platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej a Slovenskej republiky.

3.4. Zákazník objedná tovar vložením tovaru do elektronického nákupného košíku na webovej stránke. Do objednávkového formulára sa automaticky vyplňujú adresné a identifikačné údaje zákazníka uvedené pri registrácii. Miestom plnenia kúpnej zmluvy je adresa, príp. doručovacia adresa uvedená zákazníkom v registračnom formulári.

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré uviedol do objednávky, popr. vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle zákazník predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Pred zaslaním objednávky zákazník „zaškrtnutím“ prázdneho štvorcového políčka potvrdzuje, že sa zoznámili s týmito Podmienkami a že si s nimi súhlasí. Na existenciu týchto Podmienok a ich znenie je zákazník dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

3.7. Objednávka je záväznou ponukou zákazníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci má povinnosť bezodkladne zákazníkovi prijatie objednávky potvrdiť, a to na adresu elektronickej pošty, ktorú zákazník uviedol pri registrácii. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom.

3.8. Minimálna výšky takto uskutočnenej objednávky činí 0.1 EUR + DPH.

3.9. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu alebo Podmienky.

3.10. Kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím stranám.

 

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru uvádza Predávajúci v Cenníku platnom v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

4.2. Cenu tovaru a prípadne náklady spojené s dodaním tovaru môže podľa kúpnej zmluvy zákazník uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku na mieste určenom zákazníkom v objednávke;
- platobnou kartou cez internet;
- v hotovosti v podnikovej predajni pri osobnom prevzatí.

4.3. Spolu s kúpnou cenou tovaru je zákazník povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru, ak sú uvedené. Ak to nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou tovaru aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná pred dodaním tovaru.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je zákazník povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok zákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísanej príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru, ak zákazník neuhradí kúpnu cenu tovaru dojednaným spôsobom.

4.7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Cenu za tovar v takomto prípade bezodkladne vráti na účet kupujúceho. 

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak tak stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci zákazníkovi po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu zákazníka.

4.9. Pri nákupe prostredníctvom objednávkového formulára na webových stránkach je možné uplatniť zľavu získanú prostredníctvom zľavového kupónu. Takúto zľavu môže zákazník uplatniť zaškrtnutím políčka „mám zľavový kód“ a uvedením zľavového kódu do príslušnej kolónky s názvom „zľavový kód“. Zákazník môže platnosť zľavového kódu overiť kliknutím na tlačidlo „overiť“. Ďalšie podmienky na uplatnenie zliav (vrátane ich časového a vecného obmedzenia) sú uvedené v konkrétnych informáciách o jednotlivých zľavách zverejnených na webových stránkach, zľavových kupónoch alebo iným vhodným spôsobom. Zľava je poskytovaná koncovému zákazníkovi a nie je určená na veľkoobchodné nákupy.

 

V. Podmienky zliav a darčeky k nákupu

5.1. Zákazníci môžu uplatniť rôzne zľavy, ktoré Predávajúci ponúka a ktoré je možné uplatniť pri nákupe tovaru prostredníctvom e-shopu na jeho webových stránkach.

5.2. Podmienky pre uplatnenie zľavy Predávajúci uvedie pri ponuke zľavy.

5.3. Pri jednej objednávke tovaru je možné uplatniť iba jeden zľavový kód, resp. jednu zľavu. Zľava nie je nárokovateľná a nemusí byť zákazníkovi poskytnutá, ak nesplní podmienky zľavy stanovené Predávajúcim.

5.4. Predávajúci poskytuje k vybraným produktom v určených časových obdobiach darček k nákupu. Produkty sú označené „Darček navyše“. Darčekom sa rozumie produkt zdarma, napr. krabička čaju. Pri ich nákupe zákazník v košíku vidí svoj darček, popr. si môže vybrať, ktorý produkt z troch obdrží zdarma ku svojej objednávke.

 

VI. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar na miesto určené zákazníkom v objednávke. V prípade, že predávajúci nebude môcť splniť termín plnenia, musí o tom zákazníka vopred informovať.

6.2. Zákazník je povinný tovar v mieste a termíne plnenia kúpnej zmluvy prevziať, popr. zaistiť inú osobu, ktorá tovar prevezme. Osobné prevzatie tovaru v podnikovej predajni je predávajúcim garantované 14 pracovných dní odo dňa objednania. Ak si zákazník tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený objednávku stornovať.  

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnené vniknutie do zásielky, nemusí zákazník zásielku od prepravcu prevziať.

 

VII. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

7.2. Vady ohľadom druhu, množstva a kvality tovaru a obalov, ktoré je možné zistiť pri vynaložení bežnej starostlivosti pri prevzatí tovaru, je nutné reklamovať okamžite pri prevzatí tovaru, inak zákazník stráca nároky na zodpovednosť za takéto vady tovaru.

7.3. Záručné lehoty tovaru sú uvedené na jednotlivých výrobkoch dátumom spotreby.

7.4. Práva z chybného plnenia uplatňuje zákazník u predávajúceho na adrese sídla predávajúceho či na adrese elektronickej pošty predávajúceho reklamace@leros.cz.

 

VII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Zákazník získava vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru a jeho dodaním.

8.2. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúcej sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.

8.3. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.4. Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové stránky (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Zákazník sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorý by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnenie užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové stránky.

8.5. Zákazník nie je oprávnený pri využívaní webovej stránky používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovej stránky. Webové stránky je možné užívať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a a ktorý je v súlade s jej určením.

8.6. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť na chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

 

IX. Ochrana osobných údajov

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči zákazníkom v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacich so spracovaním osobných údajov zákazníka na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely jednania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho, plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 

X. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občanského zákoníku, nie je možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania zákazníka alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť.

10.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 9.1 či o iný prípad, kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má zákazník v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občanského zákoníku právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcim odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník zasielať na adresu sídla predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho reklamace@leros.cz. Odstúpenie môže byť zaslané na vzorovom formulári, ktorý je uverejnený na webových stránkach obchodu.

10.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku Podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.

10.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku Podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od zákazníka prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom či iným spôsobom, pokiaľ s tým bude zákazník súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie náklady. Ak odstúpi od kúpnej zmluvy zákazník, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako mu zákazník vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovar je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

 

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto Podmienky sú platné a účinné odo dňa 11. 4. 2021.

11.2. Predávajúci je oprávnený tieto Podmienky a Cenník meniť a dopĺňať, a to jednostranným oznámením (písomne, e-mailom alebo zverejnením na webovej stránke) najmenej 1 (jeden) mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Objednávky uskutočnené pred účinnosťou zmeny Podmienok alebo Cenníku sa riadia účinným znením Podmienok a Cenníku.

11.3. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa právny vzťah riadi právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a na riešenie sporov medzi zmluvnými stranami sú príslušné súdy Českej republiky, ktorých miestna príslušnosť je určená podľa sídla predávajúceho. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4. Ak je niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.


V Prahe, dňa 10. 3. 2021


LEROS, s.r.o.