RÁMCOVÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ NA FACEBOOKU a INSTAGRAME LEROS

RÁMCOVÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ NA FACEBOOKU a INSTAGRAME LEROS

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto ramcové pravidlá všeobecne upravujú podmienky pre súťaže LEROS-u, ktoré budú vyhlasované nižšie uvedeným vyhlasovateľom. Pri vyhlásení konkrétnej čiastkovej súťaže riadiacej sa týmito rámcovými pravidlami môže vyhlasovateľ stanoviť bližšie podmienky a pravidlá pre danú súťaž, najmä dobu trvania súťaže, upresnenie či bližšiu špecifikáciu súťažnej úlohy, spôsob výberu výhercov atď. Stanovené bližšie podmienky a pravidlá čiastkovej súťaže sa potom uplatňujú popri týchto rámcových pravidlách a v prípade, že sú s nimi v rozpore, majú prednosť pred rámcovými pravidlami danej čiastkovej súťaže. Vyhlasovateľom, prevádzkovateľom aj organizátorom súťaže je spoločnosť LEROS, s.r.o., so sídlom U Národní galerie 470, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika, IČ:61465810, zapísaná na obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 29300. Predmetom týchto rámcových pravidiel súťaže je úprava právneho vzťahu medzi súťažiacim a vyhlasovateľom, resp. prevádzkovateľom súťaže. Zapojením do súťaže prejavuje súťažiaci súhlas s týmito rámcovými pravidlami, s konkrétnymi pravidlami a podmienkami pre čiastkovú súťaž, ak budú vyhlasovateľom stanovené, a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

PODMIENKY ÚČASTI

Pre účasť v súťaži je nutné splniť nasledujúce podmienky:

  • vek súťažiaceho v deň vyhlásenia súťaže aspoň 15 rokov;
  • adresa na doručovanie v Slovenskej republike;
  • poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov;
  • súťažiaci pred vstupom do súťaže musí byť vlastníkom osobného profilu na sociálnej sieti Facebook zriadeného v súlade s podmienkami siete Facebook dostupnými na adrese facebook.com/terms.php;
  • súhlas s týmito rámcovými pravidlami a prípadne konkrétnymi pravidlami čiastkovej súťaže, ak budú stanovené vyhlasovateľom, a ich dodržiavanie;
  • dodržovanie podmienok siete Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php. Doba trvania súťaže bude vždy stanovená v každej čiastkovej súťaži. Súťažiaci je oprávnený sa zapojiť do každej čiastkovej súťaže iba raz, a to prostredníctvom vlastného, autentického profilu na sociálnej sieti Facebook. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa a organizátora. Podmienkou účasti v súťaži NIE JE zakúpenie tovaru, služby či iného produktu, ani účasť na propagačnej či reklamnej akcii, ani zaplatenie akéhokoľvek vkladu do súťaže. PODMIENKOU ÚČASTI V SÚŤAŽI NIE JE ZAKÚPENIE TOVARU, SLUŽIEB ČI ZAPLATENIE AKÉHOKOĽVEK VKLADU DO SÚŤAŽE.

MECHANIKA SÚŤAŽE A VÝHRY

Výhercu súťaže vyberie porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľa a prevádzkovateľa na základe vyhodnotenia splnenia súťažnej úlohy. Vyhlasovateľ stanoví vo vzťahu k čiastkovej súťaži aká súťažná úloha musí byť súťažiacimi splnená – a to buď odkazom na jednu z nižšie uvedených mechaník, popr. zadaním inej súťažnej úlohy, ktorej súčasťou však vždy bude mimo iné zaslanie najoriginálnejšieho komentára.

Mechanika 1: Súťažnou úlohou je zaslanie najoriginálnejšieho komentára pod príspevok so zadaním súťaže.

Mechanika 2: Súťažnou úlohou je nazdieľať do komentára pod príspevkom print screen (fotka obrazovky) so zadaním súťaže a súčasne zaslanie najoriginálnejšieho komentára so zadaním súťaže.

Výhercom sa stane súťažiaci, ktorý splní zadanú súťažnú úlohu (t.j. úlohu stanovenú vo vzťahu k čiastkovej súťaži, buď odkazom na jednu z vyššie uvedených mechaník alebo samostatne špecifikovanú vyhlasovateľom vo vzťahu k čiastkovej súťaži) a súčasne k nej pripojený komentár (v požadovanej forme, s požadovanými parametrami a verejne dostupný v dobe trvania súťaže), bude porotou vyhodnotený ako najoriginálnejší. Porota bude pri hodnotení zohľadňovať najmä kombináciu originality a jedinečnosti nápadu, dôvtip a schopnosť komentára zaujať. Ak nebude v pravidlách pre konkrétnu čiastkovú súťaž stanovené inak, vyberie porota vždy jedného výhercu s najoriginálnejším komentárom. Ak pravidlá pre danú čiastkovú súťaž stanovia vyšší počet výhercov, vyberie porota príslušný počet výhercov s najoriginálnejším komentárom. Jednotlivé výhry budú upresnené vždy v každej čiastkovej súťaži. Ak výherca nezareaguje do 48 hodín od vyhlásenia výhercov a nezdelí prevádzkovateľovi svoje kontaktné údaje, výhra prepadá vyhlasovateľovi súťaže. Výhra prepadáva vyhlasovateľovi tiež v prípade, že nebola dostatočne preukázaná totožnosť výhercu alebo pokiaľ bolo kedykoľvek pred predaním výhry zistené porušenie týchto pravidiel zo strany výhercu. Na získanie výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti alebo požadovať výmenu za iný tovar. V prípade doručovania výhier bežnou poštovou alebo podobnou prepravou spoločnosťou na území Slovenskej republiky hradí náklady na doručenie vyhlasovateľ. V prípade, že výhru nebude možné doručiť na výhercom poskytnutú adresu z dôvodov na strane výhercu, je výherca povinný vyhlasovateľovi nahradiť náklady vynaložené na dopravu a zabalenie výhry. 

PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Súťažiaci je povinný pri svojej účasti v súťaži zdieľať alebo šíriť iba obsah, ktorého je autorom alebo na jeho užitie v rámci súťaže je sám oprávnený a ku ktorému je oprávnený udelovať licencie. Splnením súťažnej úlohy (napr. odoslaním komentára, fotografie, atď.) poskytuje súťažiaci vyhlasovateľovi a prevádzkovateľovi bezplatnú nevýhradnú licenciu na územie celého sveta, na dobu trvania majetkových práv k dielu, bez množstevného obmedzenia, a to na všetky spôsoby užitia poskytnutého obsahu. Súťažiaci ďalej zaslaním súťažného príspevku udeľuje vyhlasovateľovi a prevádzkovateľovi súhlas k zverejneniu diela, jeho úpravám, spracovaniu, vrátane prekladu, spojeniu s iným dielom, zaradením do diela súborného, ako aj k tomu, aby vyhlasovateľ uvádzal príspevok na verejnosti pod svojim menom. Súťažiaci súhlasí s tým, že vyhlasovateľ alebo prevádzkovateľ sú oprávnení udelenú licenciu úplne alebo čiastočne postúpiť tretím osobám alebo ju ďalej poskytnúť formou podlicencie. V prípade, že súťažný príspevok obsahuje prvky osobnej povahy, ako sú napr. osobné písomnosti, podobizne alebo zvukové či zvukovo-obrazové záznamy atď., udeľuje súťažiaci odoslaním súťažného príspevku vyhlasovateľovi a prevádzkovateľovi na dobu 3 rokov bezplatný súhlas s užívaním prvkov osobnej povahy na marketingové účely vyhlasovateľa. V prípade odvolania súhlasu súťažiacim pred uplynutím lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete, bez toho, aby to odôvodňovala podstatná zmena okolností na strane súťažiaceho, je súťažiaci povinný nahradiť vyhlasovateľovi škodu, ktorá vyhlasovateľovi a prevádzkovateľovi v dôsledku odvolania súhlasu vznikla.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasť v súťaži je možná iba v prípade súhlasu súťažiaceho so spracovaním osobných údajov. Súťažiaci splnením súťažnej úlohy dáva vyhlasovateľovi súťaže v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., v platnom znení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vek, adresa a e-mailová adresa, popr. telefónne číslo za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, predania výhry v súťaži a na ďalšie obchodné a marketingové účely vyhlasovateľa, t.j. za účelom ponúkania produktov a služieb a informovania o marketingových akciách, ako aj na zasielanie obchodných zdelení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 roky od ukončenia súťaže. Správcom aj spracovateľom osobných údajov je vyhlasovateľ súťaže. V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom jednej z cien, súhlasí tiež so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko v zdeľovacích prostriedkoch, na Facebook stránkach a webových stránkach vyhlasovateľa alebo prevádzkovateľa. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a na účel vyššie uvedený spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb zaisťujúcich technickú stránku súťaže. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla vyhlasovateľa, a ďalej právo podľa § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., t.j. najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu. Odvolanie súhlasu je možné učiniť písomne na adrese vyhlasovateľa a je účinné okamžikom doručenia vyhlasovateľovi. Odvolaním súhlasu zaniká účasť súťažiaceho v súťaži, rovnako ako aj nárok na výhru. Súťažiaci ďalej udeľuje súhlas s tým, že vyhlasovateľ aj prevádzkovateľ sú oprávnení poskytnuté kontaktné údaje (teda napr. e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu) využiť na zasielanie obchodných ponúk a zdelení týkajúcich sa produktov, služieb, súťaží a ďalších ponúk vyhlasovateľa. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na správcu zaslaním otázky na adresu anna.schlindenbuch@leros.cz alebo aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

OSTATNÉ PODMIENKY

Vyhlasovateľ a prevádzkovateľ si vyhradzujú právo súťaž a výhry kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť, zrušiť či inak upraviť. Pravidlá súťaže môžu byť v priebehu súťaže menené alebo dopĺňané. Vyhlasovateľ ani prevádzkovateľ súťaže nezodpovedajú ža žiadne škody ani za žiadne majetkové či nemajetkové ujmy spôsobené prípravou či vykonávaním akýchkoľvek súťažných úloh, účastí v súťaži, ani výhrami v súťaži a súvislosťami s nimi. Vyhlasovateľ ani prevádzkovateľ súťaže neručia za stratu, nedoručenie, oneskorenie alebo poškodenie výhry v prípade prepravy poštou. Vyhlasovateľ a prevádzkovateľ si vyhradzujú právo kedykoľvek v priebehu súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu vylúčiť súťažiaceho a zmazať jeho príspevky, a to pokiaľ súťažiaci poruší podmienky uvedené v týchto pravidlách, poruší podmienky prevádzkovateľa sociálnej siete Facebook alebo ak jeho správanie v rámci súťaže bude v rozpore s oprávnenými záujmami vyhlasovateľa, prevádzkovateľa alebo iných súťažiacich alebo bude v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky či dobrými mravmi. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spracovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Každý súťažiaci zapojením do súťaže oslobodzuje spoločnosť Facebook od všetkých záväzkov s ňou súvisiacich. Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani zodpovednosť za sťažnosti alebo podnety súťažiacich. Všetky otázky, podnety, sťažnosti alebo pripomienky k súťaži môžu byť adresované iba na adresu prevádzkovateľa anna.schlindenbuch@leros.cz. V Prahe, dňa 24. 5. 2021