Vzhledem k většímu množství objednávek odesíláme nyní balíčky do 3 pracovních dnů od data připsání platby. Děkujeme za pochopení a přejeme klidný předvánoční čas.

RÁMCOVÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA FACEBOOKU a INSTAGRAMU LEROS

RÁMCOVÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA FACEBOOKU a INSTAGRAMU LEROS

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato rámcová pravidla obecně upravují podmínky pro soutěže LEROSu, které budou vyhlašovány níže uvedeným vyhlašovatelem. Při vyhlášení konkrétní dílčí soutěže řídící se těmito rámcovými pravidly může vyhlašovatel stanovit bližší podmínky a pravidla pro danou soutěž, zejména pak dobu trvání soutěže, upřesnění či bližší specifikaci soutěžního úkolu, způsob výběru výherců apod. Stanovené bližší podmínky a pravidla pro dílčí soutěž pak stojí vedle těchto rámcových pravidel a v případě, že jsou s nimi v rozporu, mají před rámcovými pravidly pro danou dílčí soutěž přednost. Vyhlašovatelem, provozovatelem i organizátorem soutěže je společnost LEROS, s.r.o., se sídlem U Národní galerie 470, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČ:61465810, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 29300. Předmětem těchto rámcových pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito rámcovými pravidly, s konkrétními pravidly a podmínkami pro dílčí soutěž, budou-li vyhlašovatelem stanovena, a zavazuje se je dodržovat.

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

  • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
  • adresa pro doručování v České republice;
  • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese facebook.com/terms.php;
  • souhlas s těmito rámcovými pravidly a případně konkrétními pravidly dílčí soutěže, budou-li vyhlašovatelem stanovena, a jejich dodržování;
  • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php. Doba trvání soutěže bude vždy stanovena v každé dílčí soutěž Soutěžící je oprávněn se zapojit do každé dílčí soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a organizátora. Podmínkou účasti v soutěži NENÍ zakoupení zboží, služby či jiného produktu, ani účast na propagační či reklamní akci, ani zaplacení jakéhokoliv vkladu do soutěže. PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Výherce soutěže vybere porota složená ze zástupců vyhlašovatele a provozovatele na základě vyhodnocení splnění soutěžního úkolu. Vyhlašovatel stanoví ve vztahu k dílčí soutěži, jaký soutěžní úkol musí být soutěžícími splněn – a to buď odkazem na jednu z níže uvedených mechanik, popř. zadáním jiného soutěžního úkolu, jehož součástí však vždy bude mimo jiné zaslání nejoriginálnějšího komentáře.

Mechanika 1: Soutěžním úkolem je zaslání nejoriginálnějšího komentáře pod příspěvek se zadáním soutěže.

Mechanika 2: Soutěžním úkolem je nasdílet do komentáře pod příspěvek print screen (otisk obrazovky) se zadáním soutěže a současně zaslání nejoriginálnějšího komentáře se zadáním soutěže.

Výhercem se stanou soutěžící, který splní zadaný soutěžní úkol (tj. úkol stanovený ve vztahu k dílčí soutěži buď odkazem na jednu z výše uvedených mechanik či samostatně specifikovaný vyhlašovatelem ve vztahu k dílčí soutěži) a současně jehož připojený komentář (v požadované formě, s požadovanými parametry a veřejně dostupný v době trvání soutěže) bude porotou vyhodnocen jako nejoriginálnější. Porota bude při hodnocení zohledňovat zejména kombinaci originality a jedinečnosti nápadu, důvtip a schopnost komentáře zaujmout. Nebude-li v pravidlech pro konkrétní dílčí soutěž stanoveno jinak, vybere porota vždy jednoho výherce s nejoriginálnějším komentářem. Pokud pravidla pro danou dílčí soutěž stanoví vyšší počet výherců, vybere porota příslušný počet výherců s nejoriginálnějším komentářem. Jednotlivé výhry budou upřesněny vždy v každé dílčí soutěži. Jestliže výherce nezareaguje do 48 hodin od vyhlášení výherců a nesdělí provozovateli své kontaktní údaje, výhra propadá vyhlašovateli soutěže. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží. V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.

PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence. Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel anebo provozovatel jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence. V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli a provozovateli na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která vyhlašovateli a provozovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů. Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa a emailová adresa, popř. telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 roky od ukončení soutěže. Správcem i zpracovatelem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele nebo provozovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že vyhlašovatel i provozovatel jsou oprávněni poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. emailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu anna.schlindenbuch@leros.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou. Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, provozovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od všech závazků s ní souvisejících. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících. Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu provozovatele anna.schlindenbuch@leros.cz. V Praze dne 24. 5. 2021