POZOR: Pouze do zítřka 20.6. máte možnost zakoupit dárek pro paní učitelku, u kterého garantujeme doručení do čtvrtka 27.6. Pozdější objednávky mohou dojít včas, ale nelze to již zaručit.

Whistleblowing

Informace uveřejněné na internetových stránkách dle článku I. odst. 3 Vnitřního předpisu o ochraně oznamovatelů

Společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem: Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, IČO: 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 10735, Kofola a.s., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO: 277 67 680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 3021, UGO trade s.r.o., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO: 277 72 659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 41473, LEROS, s.r.o., se sídlem U Národní galerie 470, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČO: 614 65 810, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 29300, a SANTA-TRANS s.r.o., se sídlem Ve Vrbině 592/1, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO: 253 77 949, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 16650 (dále jen společně „Zaměstnavatel“) tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, uveřejňují níže uvedené informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného Zaměstnavatelem a o způsobech oznamování Ministerstvu spravedlnosti, specifikaci pověřeného zaměstnance Ministerstva spravedlnosti a Příslušné osoby, včetně jejich telefonního čísla a adresy elektronické pošty či adresy pro doručování oznámení, a informace o vyloučení přijímání oznámení některých osob:

Oznamující osoba může oznámení o možném protiprávním jednání podat prostřednictvím Zaměstnavatelem zřízeného vnitřního oznamovacího systému těmito způsoby:

 • Ústně (např.: telefonicky)
 • Na žádost Oznamovatele je Příslušná osoba povinna Oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.
 • Písemně:
 1. odesláním prostřednictví poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám Příslušné osoby,
 2. prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail).

Oznamující osoba může oznámení o možném protiprávním jednání také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti těmito způsoby:

 • Ústně (např.: telefonicky)
 • Na žádost Oznamovatele je pověřený zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti povinen Oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.
 • Písemně: (např.: odesláním prostřednictví poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám pověřeného zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail) či skrze on-line formulář pro učinění oznámení uvedený na stránkách Ministerstva spravedlnosti)

Bližší specifikace způsobů a podmínek pro podávání Oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti je uvedena na těchto internetových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni

 

Oznámení

Oznámení lze činit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamující osoba neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle kterých by ji bylo možné identifikovat. Taktéž v případě anonymního oznámení je vhodné sdělit telefon či e-mail, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamující osobou spojit. Nemožnost kontaktu s oznamující osobou může negativně ovlivnit prošetření podaného oznámení.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Informace o vyloučení přijímání oznámení od některých osob:

 • Zaměstnavatel vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Zaměstnavatele nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a sice:
  • závislou práci konanou v základním pracovněprávním vztahu
  • službu (dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.)
  • dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž